Проекти

eu ceu

„СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 09.02.2016 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1129-С01 с наименование: Подобряване на производствения капацитет в „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 328 400,00 лева, като от тях 229 880,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР . Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

Кратко описание на проектното предложение: „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД е основана през 1993 година като търговска структура. Първоначално дейността на компанията е свързана с търговията на продукти за маникюр и педикюр. През 2000 година компанията стартира собствено производство, което е познато на пазара под марката SNB, като днес асортиментът от марката наброява повече от 150 артикула и продължава да расте. През 2014 година компанията изгради собствена фабрика в Пловдив с над 1200 кв. м. сграден фонд, която отговаря на капацитет и на профила на фирмата. Характерно за компанията е, че не се стреми към масовите пазари, произвежда и търгува с натурални професионални козметични продукти за крака и за ръце, като на практика преки клиенти на компанията са професионалисти, работещи в козметични салони. Индивидуалните клиенти са хората, които вече са ползвали наши продукти в козметичните салони и ги купуват оттам за домашна употреба.

Планираните дейности по проекта целият разширяване на дейността на съществуващата фабрика и са в контекста на непрекъснато растящия интерес към нашите продукти от страна на потребителите. Характерно за нашите продукти е, че се произвеждат както в „стандартни“ като обем опаковки, така и в малки разфасовки - 15, 30 и 60 милилитра. Тези малки опаковки създават усещането за уникалност, а често това действително е така. Освен това са изключително удобни за употреба, подпомагат процесите по внедряване на нови продукти, тъй като могат да се ползват и като мостри. Именно за този сегмент е предназначено планираното за закупуване оборудване.

Планираните дейности по проекта включват подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност, които ще бъдат реализирани посредством доставка и въвеждане в експлоатация на Индустриален принтер и хомогенизатор с обем 10 литра.

Общата цел на проекта е: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване за подобряване на производствените процеси, ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Повишаване на производствения капацитет на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез закупуване на ново оборудване, с което да бъдат подобрени производствените процеси и увеличена производителността;
  2. Засилване на експортния потенциал на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез внедряване на модерно оборудване, което повишава ефективността на производствените процеси и подобрява качеството на продуктите;
  3. Повишаване на конкурентоспособността на „СТАР НЕЙЛЗ-БЪЛГАРИЯ“ ООД и пазарното присъствие на дружеството на националния и международния пазар посредством внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието, постигане на по-висока производителност, намаляване на разходите и цялостно оптимизиране на производствената верига.

Документация за провеждане на процедура "избор с публична покана"


www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1129-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Създаден на 11 Февруари 2016г.